statuten - huishoudelijk reglement - afspraken

ORGANISATIE en WERKING

Lidmaatschap

De vereniging staat open voor alle personen, zowel mannen als vrouwen, op voordracht van een lid, peter of meter genaamd en na uitdrukkelijk akkoord van de bestaande leden. Een kandidaat-lid kan geweigerd worden indien een bestaand lid een gefundeerd veto uitbrengt bij het bestuur van de groep, dat dan oordeelt.

Indien het lid samenlevend is, wordt de partner eveneens als actief lid beschouwd, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Een lid kan ut de groep gesloten worden bij 2/3 meerderheid van de leden. Een dergelijke procedure moet vooraf uitdrukkelijk aangekondigd worden op de dagorde van de volgende vergadering.

Bestuur

De vereniging kiest bij het beëindigen van elk werkjaar zijn bestuur voor het daaropvolgende werkjaar. Het bestuur bestaat steeds uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Onder leiding van de voorzitter worden de taken voor een goed functionerend bestuur onderling bepaald. Een normaal werkjaar begint met de eerste vergadering in de maand augustus en eindigt met de laatste vergadering van juni. Afwijkingen kunnen door het bestuur worden beslist. Een bestuurslid kan slechts gedurende twee opeenvolgende jaren deel uitmaken van het bestuur en kan pas na minimum één wachtjaar opnieuw verkozen worden.

Het bestuur, onder leiding van de voorzitter, vergadert maandelijks en voorafgaand aan de normale groepsvergadering. Het bepaalt de dagorde van deze groepsvergaderingen en houdt toezicht op de realisatie van het jaarprogramma en zijn doeleinden.

Verkiezingen

Elke vergadering en ook de verkiezingen gaan door onder leiding van de voorzitter en bij ontstentenis onder leiding van de ondervoorzitter.

De voorzitter wordt op persoonlijk naam en met gewone meerderheid van stemmen verkozen in een eerste stembeurt. Bij een gelijk aantal stemmen wordt er een tweede stembeurt georganiseerd, enkel onder deze leden met gelijk aantal stemmen.

De andere bestuursleden worden eenvoudig op familienaam verkozen volgens het meest behaalde aantal stemmen.

De bestuursfuncties worden op de eerstvolgende bestuursbijeenkomst, onder leiding van de voorzitter, onderling verdeeld.

Bij ontslag van een bestuurslid dient een nieuwe verkiezing plaats te vinden om de vervanger aan te duiden.

Als vereniging van overtuigde leden is ieder lid automatisch kandidaat-bestuurslid tenzij het uittredende bestuur om grondige redenen een kandidatuur niet weerhoudt.

Werkjaar

De gewone ledenvergadering heeft maandelijks plaats op een vastgesteld tijdstip. Bij een eventuele afwijking wordt het bestuur geconsulteerd. Deze ledenvergadering gaat door onder leiding van de voorzitter.

De voorzitter bevestigt bij het begin van het werkjaar het programma voor dat lopende werkjaar. Hij let erop dat alle leden een actieve bijdrage leveren aan de invulling van dit jaarprogramma, hetzij door het zelf geven van workshops of het organiseren van activiteiten voor de groep met inachtname van de doelstellingen van de vereniging.

Ieder lid wordt verwacht aanwezig te zijn op de maandelijkse vergaderingen. Afwezigheid dient steeds vooraf gemeld te worden aan de voorzitter of secretaris. Buiten de maandelijkse vergaderingen kunnen supplementaire activiteiten georganiseerd worden.

Werkingskosten

Het bestuur let nauwkeurig op een gezonde financiële werking van de groep. Het bepaalt de noodzaak tot het ontvangen van het nodige lidgeld.

Ieder lid dat ter gelegenheid van een door hem georganiseerde workshop of activiteit, financiële kosten veroorzaakt is hiervoor zelf en persoonlijk aansprakelijk. Indien men beroep doet op financiële deelname van de groep, dan dient dit vooraf, met budgettaire onderbouw, voorgelegd en goedgekeurd te worden door het bestuur of zelfs de groep.

Standplaats

De administratieve zetel van de vereniging bevindt zich op het adres van zijn voorzitter, tenzij er uitdrukkelijk en mits unaniem akkoord van het bestuur, wordt van afgeweken en als dusdanig naar buiten toe wordt meegedeeld. Het bestuur bepaalt tevens de locatie waar de normale maandelijkse bijeenkomsten zullen plaatsvinden.
 
Oktober 2012

 

 

Afspraken gemaakt door het Posi-Plusbestuur 2015-2016.

 

 

 1. Start werkjaar
  1. De startvergadering wordt gehouden in augustus zodat we elkaar reeds na de vakantie terugzien en vóór het WE.
  2. De bestuursleden zijn vrijgesteld van een workshop.
  3. De inrichters van het volgende WE zijn vrijgesteld. Dit wordt gelijkgesteld met een workshop voor de verdeling van de taken voor volgend werkjaar.

 

 1. Iemand is verantwoordelijk voor
  1. Het sturen van verjaardagwensen
  2. het bijhouden van de website.

 

 1. Kris Maes

Kris en Christiane worden verder op de hoogte gehouden van de activiteiten van Posiplus .Zij krijgen verder de ledenlijst, uitnodigingen, toegang tot de website.

 

 1. Feesten :
 1. Verjaardagen - Jubilea: Er wordt gedacht aan een bijdrage van 20 Euro per persoon voor wie aanwezig zal zijn. De afwezigen kunnen totaal vrijblijvend 10 Euro geven. Achteraf gezien is dit weinig, en werd uit de kas een geschenk aangekocht te waarde van 100 Euro. Mogelijks moet de bijdrage verhoogd.

Er wordt gevraagd om steeds te storten op de rekening van Posiplus.

 1. Huwelijksfeesten van kinderen van leden : 55 Euro per persoon bij deelname, 20 € vrijwillige bijdrage bij niet deelname.

 

 1. Onkosten Workshop

Wie een WS inricht buiten Kachtem heeft  recht op : de kosten van de zaal Hoornaert + de kosten van het water + 2 consummaties per persoon. Er wordt verwacht dat er een onkosten-bonnetje afgegeven wordt voor het kasboek.

Wie een WS inricht met een externe spreker dient deze zelf te vergoeden

 

 1. Zaal Hoornaert.
  - Iedere afspraak met zaal Hoornaert wordt per e-mail bevestigd
  - De kosten van de zaal zijn ondertussen verhoogd van 60 naar 75 Euro.
  - Met de laatste mail wordt 200 € gevraagd voor de zaal. Wellicht uitwijken naar Ruytershove ?

 

 1. Verkiezingen

De leden die niet wensen verkozen te worden als voorzitter of voor een bestuursfunctie moeten de voorzitter hiervan per mail en gemotiveerd op de hoogte brengen ten laatste een week vóór de verkiezingen.

 

 1. Vakantieactiviteit : wie ideeën heeft, wie zelf iets wil inrichten, laat dit weten aan het Bestuur voor de slotvergadering.
   
 2.  Uurregeling WS
  Een WS start om 20 uur (deuren 19u30) .De WS duurt maximaal 1 uur. Nadien worden nog twee consummaties aangeboden uit de kas.